Gebruiks- voorwaarden

Door de website van Extremis te openen, te bezoeken, te crawlen of te scrapen verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bepalen je gebruik van de Extremis-website, de inhoud van de Extremis-website en elk contactformulier of elke dienst. Indien je niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de website.

Introductie

Extremis NV, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0434.625.128., met hoofdzetel in Couthoflaan 20b, 8972 Poperinge (België) ("Extremis"), verwelkomt je op hun website www.extremis.com, inclusief alle mobiele versies ervan of aanverwante mobiele toepassingen ("Extremis Website").

De toegang tot en het gebruik van de Extremis-website is gratis, onverminderd de mogelijkheid van Extremis om diensten te verlenen of bepaalde inhoud beschikbaar te stellen die onderworpen is aan betaling, en vereist de aanvaarding door de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, evenals van de inhoud en diensten die Extremis aan de gebruiker beschikbaar stelt op de Extremis website (respectievelijk de "Voorwaarden", de "Inhoud" en de "Diensten").

Bepaalde inhoud en diensten van de Extremis-website kunnen worden geregeld door bijzondere voorwaarden of, in het geval van promotionele spellen of prijsvragen, door hun eigen wettelijke basis voor deelname, die, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang hebben op de Voorwaarden (de "Bijzondere Voorwaarden"). Als je een mooi product van Extremis koopt, ben je gebonden aan de Verkoopvoorwaarden van Extremis.

Gebruik van de Extremis-website

Door gebruik te maken van de Extremis-website verbind je je ertoe geen enkele handeling te verrichten die: (i) de wet, de voorwaarden, bijzondere voorwaarden of verkoopvoorwaarden zou kunnen schenden; (ii) schade zou kunnen berokkenen aan het imago, de belangen en rechten van Extremis of derden; of die (iii) de Extremis-website zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten of het het normale gebruik van de Extremis-website zou kunnen belemmeren of wijzigen, in welke vorm dan ook. In het bijzonder verbindt de gebruiker zich er uitdrukkelijk toe (i) de gegevens, programma's, elektronische documenten of andere elementen van de Extremis-website niet te vernietigen, te wijzigen, uit te schakelen of te beschadigen; en (ii) geen programma's, virussen of logische apparaten te plaatsen die enige vorm van wijziging in de informaticasystemen van de Extremis-website kunnen veroorzaken.

Extremis implementeert redelijke veiligheidsmaatregelen om het bestaan van virussen op te sporen. Toch moet je je ervan bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen van informaticasystemen niet onaantastbaar zijn en daarom kan Extremis de afwezigheid van virussen, kwaadaardige software, wormen of elke andere vorm van besmetting (phishing, pharming, trojaanse paarden, enz.) niet garanderen.

De toegang tot de Extremis website door middel van mechanische systemen die geen personen zijn, omdat deze voorkomen dat Extremis de bezoekers die de Extremis-website op een normale manier gebruiken objectief kan meten.

Extremis is hierin vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van (i) storingen, weglatingen, onderbrekingen, virussen, netwerkstoringen of onderbrekingen van de werking van het elektronische systeem, (ii) vertragingen of blokkeringen in de werking van het elektronische systeem als gevolg van gebreken of overbelasting van het internet of (iii) schade veroorzaakt door derden.

Extremis heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Extremis-website te onderbreken ten behoeve van het onderhoud of om deze te repareren, bij te werken of te verbeteren.

Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten

Alle inhoud (inclusief redactioneel materiaal, technische en functionele specificaties, tekeningen, renders, teksten, grafieken, foto's, illustraties, video's, handelsnamen, handelsmerken, logo's of onderscheidende tekens en elk ander element dat op de Extremis-website te vinden is) zijn het exclusieve eigendom van Extremis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en ze worden beschermd door auteursrechten, handelsmerkrechten, modelrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie.

Er worden je geen intellectuele of industriële eigendomsrechten verleend via de Extremis-website en de inhoud ervan. Het is absoluut verboden voor de gebruiker om op enige wijze over te gaan tot reproductie, transformatie, distributie, extractie, publieke communicatie, openbaarmaking, overdracht of gebruik van enige andere aard, behalve wanneer dit wettelijk of door Extremis toegestaan is.

De inhoud van de Extremis-website die door Extremis ter beschikking wordt gesteld om te downloaden en die te vinden is onder de rubriek downloads (https://www.extremis.com/en/downloads/) - met name handleidingen, persberichten, technische fiches, technische tekeningen en foto's - mag enkel gedownload worden voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik en op voorwaarde dat (i) er geen wijzigingen worden aangebracht in deze documenten, met name in de eigendomsaanduidingen en (ii) er geen publicaties worden gemaakt.

 

Je kunt een tijdelijke privékopie van de inhoud krijgen voor persoonlijk gebruik, privé en niet-collectief, op voorwaarde dat het doel ervan niet het uitvoeren van collectieve, commerciële of professionele activiteiten is. De gebruiker moet zich onthouden van het verkrijgen van de inhoud door middel van andere middelen of procedures dan die welke daartoe zijn aangegeven of die normaal gesproken op het internet worden gebruikt (op voorwaarde dat deze geen risico inhouden op het beschadigen of uitschakelen van de Extremis-website).

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Extremis de ter beschikking gestelde inhoud op een andere wijze te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden, te publiceren, te reverse engineeren, te decompileren, te spideren, te crawlen, te schrapen of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het plaatsen van een hyperlink (een technische command die verwijst naar de Extremis-website, waardoor de Extremis website binnen haar eigen frames verschijnt) is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Extremis. Indien je je niet aan de genoemde voorschriften houdt, behoudt Extremis zich het recht voor om schadevergoeding van je te eisen voor eventuele schade als gevolg van dit ongeoorloofde gebruik.

Extremis investeert aanzienlijk in de creatie van nieuwe en originele ontwerpen, namen, slogans, beelden en redactioneel materiaal. Extremis heeft haar ontwerpen beschermd door middel van ongeregistreerde en geregistreerde intellectuele eigendomsrechten. Extremis neemt de schending van de modelrechten en auteursrechten ernstig en zal optreden tegen eventuele namakers.

Inhoud derden

Mochten er op de Extremis website links naar bepaalde andere websites van derden worden gevonden, moet je je ervan bewust zijn dat Extremis niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van het aanbod van deze bedrijven of personen of van de inhoud, veiligheid of privacypraktijken van een website van derden, en dat Extremis dit niet garandeert. Extremis neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de handelingen, producten en/of de inhoud van deze websites van derden. Het plaatsen van een dergelijke link impliceert in geen geval het bestaan van enige relatie tussen Extremis en de betreffende derde partij.

Registratie

Indien inhoud of diensten van de Extremis-website de registratie van de gebruiker vereisen, (i) moet je je persoonsgegevens eerlijk en nauwkeurig bekendmaken, (ii) moet je de gebruikersnaam en het wachtwoord geheimhouden en (iii) ben je verantwoordelijk voor elke activiteit die onder jouw gebruikersnaam en wachtwoord wordt uitgevoerd.

Extremis behoudt zich het recht voor om de gebruikersnaam te wijzigen of ingediende inhoud van de Extremis-website te verwijderen of je registratie te weigeren of te annuleren indien (i) je een gebruikersnaam kiest die, naar ons eigen goeddunken, onjuist, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend of anderszins ongepast is of (ii) je een account hebt aangemaakt voor uitsluitend ongepaste doeleinden, niet-persoonlijk gebruik of voor het voeren van oneerlijke handelspraktijken.

Persoonsgegevens

Indien persoonsgegevens van de gebruiker verzameld worden via de website van Extremis, dan is het privacybeleid, dat hier geïntegreerd wordt en dat deel uitmaakt van de Voorwaarden, van kracht.

Cookies

De Extremis-website maakt gebruik van cookies (bestanden die worden gedownload op de computer, smartphone of tablet van de gebruiker bij toegang tot bepaalde websites, om informatie op te slaan en op te vragen over het surfgedrag). Alle informatie over de gebruikte cookies op de EXTREMIS-website vind je in het cookiebeleid.

Juistheid en beschikbaarheid van producten

Extremis probeert te allen tijde accuraat te zijn bij het beschrijven van zijn producten en diensten op de Extremis-website. EXTREMIS garandeert echter niet dat beschrijvingen en andere inhoud of informatie die toegankelijk is op de Extremis-website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel, foutloos zijn of geschikt zijn voor een bepaald doel zijn. Alle informatie op de Extremis-website wordt verstrekt "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is".

Een verwijzing naar een product of dienst op de EXTREMIS-website houdt geen aanbod in om dat product of die dienst te verkopen of te leveren en betekent niet dat het product of de dienst rechtstreeks via Extremis beschikbaar is voor klanten of consumenten, of dat de naam, beschrijving of specificatie van het product of de dienst dezelfde zal zijn als beschreven op Extremis-website. Specifiek advies over de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of dienst dient te worden ingewonnen bij de betreffende lokale Extremis-vestiging, -partner, -verdeler of -agent.

Inbreuk en aansprakelijkheid

Indien je inbreuk maakt op een van deze voorwaarden of op de Bijzondere Voorwaarden, of indien er een risico bestaat dat er schade aan Extremis wordt toegebracht, kan Extremis de maatregelen nemen die het passend acht. Voor zover toegestaan door de wet, is Extremis niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van het directe of indirecte gebruik, de toegang, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Extremis-website.

Openbaarmaking van informatie

Extremis behoudt zich het recht voor om elke autoriteit op de hoogte te stellen van enige activiteit die door een gebruiker op de Extremis-website wordt uitgevoerd.

Toewijzing

De voorwaarden kunnen, zonder jouw toestemming, worden toegewezen aan een derde partij die het bedrijf Extremis geheel of gedeeltelijk overneemt.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

De voorwaarden worden geregeld door het Belgische recht. Elk geschil tussen Extremis en de gebruikers dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit deze Voorwaarden, is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Kortrijk (België).

Contact

De Extremis-website is een openbare website. Je mag geen vertrouwelijkheid verwachten met betrekking tot de inhoud, suggesties of ideeën die je op of via deze website aan Extremis of het personeel voorlegt. Geef geen vertrouwelijke informatie door, want Extremis is niet gebonden aan welke geheimhoudingsverplichting dan ook. Indien je (i) twijfels hebt over de Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden, of een opmerking over de Extremis-website, of (ii) indien je een probleem merkt met betrekking tot de werking van de Extremis-website, ka je je opmerkingen en vragen doorsturen via volgend e-mailadres: info@extremis.com

Versie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 9 december 2020. Extremis behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Verlengde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf hun publicatie. Je wordt geadviseerd om deze Voorwaarden regelmatig te bekijken wanneer je de Website bezoekt.